Obručev Vladimír Afanasjevič

autor napsal tyto kn�ky :

Plutonie

Knižnice vědeckofantastických příběhů

Plutonie

Knižnice vědeckofantastických příběhů

Plutonie

Knihy odvahy a dobrodružství

informace popis

knížky z edice

ID název knížky spisovatel nakladatel
Vladimir Afanasjevič Obručev 1863 - 1956 Akademik V. A. Obručev, hrdina Sovětského svazu a čestný předseda Zeměpisné společnosti SSSR, patří mezi přední sovětské vědecké pracovníky. Jako vynikající geolog a geograf podnikl řadu výzkumných cest a výprav do Střední Asie a výsledky svého bádání uložil v mnoha odborných pracích a studiích, které jsou vysoce oceňovány vědci celého světa. Jméno akademika Obručeva je však dobře známo sovětskému lidu a zvláště sovětské mládeži ještě i z jiného důvodu. Jeho mimořádná osobnost spojuje totiž v sobě všechny žádoucí vlastnosti tvůrčího vědeckého pracovníka s mimořádným nadáním schopného a vynalézavého popularizátora vědeckých poznatků, které dovede lehkou, zábavnou, často sugestivní formou přiblížit nejširšímu okruhu čtenářů. Strhující a místy až dramatická forma románová, které akademik V. A. Obručev používá k popularizaci vědeckých poznatků, způsobuje však někdy, že jeho líčení bývá považováno za skutečnost i jako celek. To platí zvláště o jeho románu Plutóne, poprvé vydaném v roce 1924. Po jeho uveřejnění dostal autor od svých čtenářů mnoho dopisů, v kterých se ho vážně ptali, proč nejsou vysílány další expedice k prozkoumání podzemního světa - Plutónie. V dalších ruských vydáních této knihy musil proto V. A. Obručev podrobně vysvětlovat, že k cestě do Plutónie, kterou tak barvitě vylíčil, nikdy nedošlo a dojít nemohlo a že vůbec ani v Arktidě, ani jinde na povrchu zemském není žádný podobný otvor, jímž by bylo možno sestoupit do zemského nitra. A že v zemském nitru neexistuje a nemůže existovat onen podivný, s povrchu zemského už dávno vymizelý svět minulých geologických dob. Autor použil této myšlenky, kterou v podobě vědecké, dnes ovšem už skutečnou vědou dávno vyvrácené domněnky, vkládá do úst svému hrdinovi Truchanovovi jen proto, aby zajímavou formou vědeckofantastického románu přiblížil svým čtenářům co nejživotněji a nejplastičtěji dávno vymřelé tvary a druhy . rostlin a zvířat, která žila na Zemi v geologických dobách před desítkami a sty milióny let. Plutónii V. A. Obručeva je tedy třeba chápat ani ne jako pravděpodobnou nebo dokonce pravdivou cestu ruských učenců na vnitřní povrch naší Země, ani zas jako pouhou nepodloženou a nezávaznou fantazii, ale jako umělecký obraz dlouhého a nepřetržitého vývoje života a tvorstva až k jeho dosud nejdokonalejšfmu představiteli - k člověku. A i když je tento obraz zarámován umělcovou představivostí do zdánlivě věrohodných příběhů a dobrodružství, jež se však nikdy nemohla přihodit, zůstává vedle své fantastičnosti hluboce pravdivou zkratkou stamiliónů let, v nichž se měnila a vyvíjela naše planeta a život s ní. Z doslovu ke knize Plutonie. Napsal Doc. dr. Ferdinand Prantl, člen korespondent ČSAV Z díla Plutonie 1924 Země Sannikovova 1926

knížky z edice

Osamělé stádo

„Byly to tehdy pro koně i muže bezstarostné časy.

více »

Černý Mustang

Nuda na Divokém Západě Tak tady komentuji čtvrtý a

více »